#ចែកម៉ាសជូនហ្រ្វីៗ #រួសរាន់ឡើងៗ បានម្នាក់10

ប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់លិខិតឆ្លងដែន ដែលបានបាត់

ចែករំលែកបន្ដតារាងព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសគ្រប់តំបន់

សេចក្ដីជូនដំណឹងពីធ្វើជំរឿនស្តីពីអតីតនិស្សិតខ្មែរដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសកូរ៉

គ្មានលុយ មេដឹកនាំនៅតែអាចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកបានតាមវិធីទាំងនេះ

រឿងមួយចំនួនដែលអាចធ្វើអោយអ្នកស្ដាយក្រោយ បើសិនជាធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ