យ៉ាងហោច 2នាក់ ក្នុងចំណោម3នាក់ នៃមនុស្សពេញវ័យនៅសេអ៊ូល អាយុ20 ទៅ 30ឆ្នាំ ហាក់គិតអវិជ្ជមានច្រើន ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េខាងត្បូង៖ មនុស្សពេញវ័យយ៉ាងហោចណាស់ក្បែរ២នាក់ ក្នុងចំណោម ៣នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ២០ ទៅ ៣០ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល គិតថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពិបាករស់នៅសម្រាប់ពួកគេ បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀត នេះបើតាមលទ្ធផលសម្រង់មតិមួយ ចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Yonhap News។

សម្រង់មតិនេះរៀបចំធ្វើឡើងដោយវិទ្យសា្ថនសេអ៊ូល (The Seoul Institute) ដែលជាវិទ្យាស្ថានរបស់សាលាក្រុងសេអ៊ូល ដោយបានសាកសួរលើអ្នករស់នៅសេអ៊ូលអាយុចន្លោះពី ២០ ដល់ ៣៩ឆ្នាំ ចំនួន១០០០នាក់ កាលពីចន្លោះខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ។ សម្រង់មតិនេះបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានដល់ ៦៥.៥% នៃអ្នកដែលបានបំពេញសម្រង់មតិ ដែលតំណាងឱ្យអ្នករស់នៅសេអ៊ូលទាំងអស់នោះ បានឆ្លើយបដិសេធលើការលើកឡើងថា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលងាយស្រួលរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនវ័យក្មេង។

ការបដិសេធបែបនេះបង្ហាញថាប្រជាជនអ្នករស់នៅសេអ៊ូល គិតថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពិបាករស់នៅសម្រាប់ពួកគេ បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀត។ ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដល់ទៅ ៦៥.៥% ដែលបានឆ្លើយបដិសេធនោះ មានដល់ទៅ ៣២.១% បានឆ្លើយបដិសេធទាំងស្រុងតែម្តងលើការលើកឡើងនេះ ខណៈដែល ៣៣.៤% បានឆ្លើយបដិសេធក្នុងកម្រិតធម្មតា។

ក្នុងនោះដែរ លទ្ធផលបង្ហាញថាមានត្រឹម ១០%នៃអ្នកបំពេញសម្រង់មតិប៉ុណ្ណោះ យល់ឃើញថាពួកគេអាចរស់នៅបានស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ខណៈដែលអ្នកធ្វើសម្រង់មតិ ២៤.៥% ទៀតមានមតិកណ្តាលចំពោះការលើកឡើងបែបនេះ។

ក្នុងនោះដែរ ៦៣.៣% នៃអ្នកបំពេញសម្រង់មតិបដិសេធផងដែរលើសំនួរមួយទៀតដែលលើកឡើងថា នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ជាទូទៅអ្នកដែលមានអាយុពី២០ ទៅ៣០ឆ្នាំ មានឱកាសចូលក្នុងសង្គម និងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងអ្នកដែលមានអាយុ ៤០ ទៅ៥០ឆ្នាំ ខណៈដែលមានត្រឹមតែ ១៨.១% ប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លើយតបវិជ្ជមានទៅនឹងសំនួរលើកឡើងនេះ។

អ្នកសេអ៊ូលដល់ទៅ ៦០.៤% ក៏បានបដិសេធលើការលើកឡើងថានៅសង្គមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នឹងអាចរកចំណូលបានស្មើភាពគ្នា ទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ ខណៈមានត្រឹម ១៤.៣% ប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបវិជ្ជមានទៅនឹងការលើកឡើងនេះ។

ហើយមានត្រឹមតែ ២៤.៨% ប៉ុណ្ណោះជឿជាក់ថា ពួកគេនឹងអាចឡើងកាំជណ្តើរក្នុងសង្គមបាន គឺសំដៅការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គម ដូចជាពីភាពក្រីក្រ មកកម្រិតមធ្យម ទៅជាកម្រិតអភិជនជាដើមនោះ។ តួលេខនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរសម បើប្រៀបទៅនឹងតួលេខនៃការលើកឡើងដូចគ្នានេះ ក្នុងសម្រង់មតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ ២០០៩កន្លងមក។

ចុងក្រោយ ចំពោះសំនួរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការពេញចិត្តជារួមលើជីវិតរបស់ខ្លួន ពីកម្រិត ១ ដល់ ១០ដែល ១០សម្តៅដល់ការពេញចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះ តួលេខដែលឆ្លើយជាមធ្យមគឺបានត្រឹមកម្រិត ៤.៦៣ ប៉ុណ្ណោះ គឺមិនបានពាក់កណ្តាលនៃកម្រិតពី១ ដល់ ១០ផង ដែលលទ្ធផលនេះហាក់បង្ហាញថា ពលរដ្ឋពេញវ័យកូរ៉េខាងត្បូងពី ២០ ទៅ៣០ឆ្នាំ ហាក់មិនមានការពេញចិត្តខ្លាំងចំពោះសង្គមដែលខ្លួនរស់នៅនោះឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *