ចែករំលែ ក! ស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េ ជូនព័ត៌មា នដល់ប ងប្អូនខ្មែរ ដែលត្រូវធ្វើដំណើរចេ ញពីកូរ៉េ ហើយត្រឡ ប់ម កកូរ៉េវិញ ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីជូនដំណឹងចាំបាច់មួយនេះ​

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ស្ថានឯកអគ្គរា ជទូតកម្ពុជានៅសេអ៊ូល ជូនដំណឹងដល់ប្រជាព លរដ្ឋខ្មែរ ដែលកំពុ ងរស់នៅ ធ្វើការ និងសិ ក្សានៅសាធារ ណរដ្ឋកូរ៉េ អំ ពីនីតិវិ ធីនៃការជូនដំណឹ ងការធ្វើដំណើរមុ នពេលចា កចេញពីសាធារ ណរដ្ឋកូរ៉េ តាមប្រព័ន្ធ “Re-Entry Permit System”។ តា មរយៈការជូ នដំណឹ ងខា ងក្រោមនេះ៖

– រាលអ្ន កធ្វើដំណើរទាំ ងអស់ ដែលមានបំណ ងធ្វើដំណើរចា កចេញបណ្តោះអាសន្ន និងវិលត្រឡប់ម កសាធារ ណរដ្ឋកូរ៉េវិញ ត្រូវជូ នដំណឹ ងអំពីការធ្វើដំណើរចា កចេញពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរប ស់ខ្លួន តាមរយៈ www.hikorea.go.kr ឱ្យបានមុ​​ នរយៈពេល៤ថ្ងៃ។

– ក្នុងករណីអ្ន កធ្វើដំណើររូ បណា បា នចាកចេ ញដោយមិនទាន់ទទួ លបា នការអនុញ្ញា តនៅឡើយនោះ នឹងត្រូវបា នលុ បនូវសុព លភាព Foreign Resident Card (Alien Card)។

– ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរដែលមិនទា ន់បានជូ នដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរពេ លវេលានៃការធ្វើដំណើរជាមុ នតា មប្រព័ន្ធខាងលើ ហើយមា នការយឺ តយ៉ាវដោយបញ្ហាអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់មុនពេ លចា  កចេញ (departure clearance) នឹងមិ នអនុញ្ញា តឱ្យឡើងជិះយ ន្តហោះបានឡើយ។ សូមបងប្អូនខ្មែរយើ ងដែលនៅប្រទេ សកូរ៉េខាងត្បូង ហើយត្រូវធ្វើដំ ណើរចេ ញពីប្រទេ សកូរ៉េខាងត្បូ ង ហើយត្រូវត្រឡប់ម កវិញ ស្វែ ងយ ល់ និងអនុវត្តវិធា នការនេះឱ្យបា នត្រឹ មត្រូវ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *