ចែករំលែកផង!! វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ទទួលធ្វើតេស្ត និងចេញវិញ្ញាបនប័ត្រសុខភាពកូវីដ-១៩!! លទ្ធផលទទួលបានព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ !!

ភ្នំពេញ៖ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរ ដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅបរទេស ហើយតម្រូវឱ្យមានវិញ្ញាបនប័ត្រសុខភាពធ្វើតេស្តជំងឺកូវីដ-១៩ (Health Certificate) អាចទៅទទួលការធ្វើតេស្តបាននៅមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជាតិរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព។

  • តម្លៃនៃការធ្វើតេស្ត និងចេញនូវវិញ្ញាបនប័ត្រ គឺ ១៣០ ដុល្លារ (អនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល)
  • លទ្ធផលចេញនូវម៉ោង ១០ ព្រឹក ថ្ងៃបន្ទាប់ ពីថ្ងៃដែលបានធ្វើតេស្ត 
  • វិញ្ញាបនប័ត្រមានសុពលភាព ៧២ ម៉ោង បន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញ

មន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជាតិរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ មានទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 023 966 449

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *