ចែករំលែកផង!! បងប្អូនកម្ពុជានៅកូរ៉េស្របច្បាប់ ដែលរស់នៅបីខេត្តនេះ អាចដាក់ពាក្យទទួលប្រាក់ជំនួយបានដល់ ១០ម៉ឺនវ៉ុន

សេអ៊ូល៖ ?‍♀️ គ្រប់ជនជាតិ ដែលរស់នៅស្របច្បាប់(ពលករ, ស្រ្តីរៀបការ, -ល- ) ក្នុងទីក្រុងភូសាន (៣ ខេត្ត) អាចដាក់ពាក្យទទួលជំនួយ ₩50,000 ~ ₩100,000 ក្នុងខេត្តទាំង 3 ខាងក្រោម៖
<부산진구 , 부산연제구 , 부산중구 >

?ពេលវេលាចុះឈ្មោះមានកំណត់
ព័ត៌មានលំអិត (ភាសាខ្មែរ) 051-508-1366 ឬ inbox ហ្វេសប៊ុក Seo Yoon Lee  ? ណែនាំជូនរបៀបស្នើសុំ និង ឯកសារភ្ជាប់

?부산광역시 부산진구 _ 1នាក់ ₩50,000
양정동, 전포동, 부전동, 범천동, 범전동, 연지동, 초읍동, 부암동, 당감동, 가야동, 개금동, 부전1동, 부전2동, 양정1동, 양정2동, 전포1동, 전포2동, 부암1동, 부암3동, 당감1동, 당감2동, 당감4동, 가야1동, 가야2동, 개금1동, 개금2동, 개금3동, 범천1동, 범천2동

?부산광역시 중구 _ 1នាក់ ₩100,000
영주동, 대창동1가, 대창동2가, 중앙동1가, 중앙동2가, 중앙동3가, 중앙동4가, 중앙동5가, 중앙동6가, 중앙동7가, 동광동1가, 동광동2가, 동광동3가, 동광동4가, 동광동5가, 대청동1가, 대청동2가, 대청동3가, 대청동4가, 보수동1가, 보수동2가, 보수동3가, 부평동1가, 부평동2가, 부평동3가, 부평동4가, 신창동1가, 신창동2가, 신창동3가, 신창동4가, 창선동1가, 창선동2가, 광복동1가, 광복동2가, 광복동3가, 남포동1가, 남포동2가, 남포동3가, 남포동4가, 남포동5가, 남포동6가, 중앙동, 동광동, 대청동, 보수동, 부평동, 광복동, 남포동, 영주1동, 영주2동

?부산광역시 연제구 _ 1នាក់ _ ₩50,000
거제동, 연산동, 거제1동, 거제2동, 거제3동, 거제4동, 연산1동, 연산2동, 연산3동, 연산4동, 연산5동, 연산6동, 연산8동, 연산9동

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *