ស្ថានទូតកម្ពុជា ជូនដំណឹងផ្លូវការអំពី ការផ្តល់ជូន និងនីតិវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ជនបរទេសអាយុ ៧៥ឆ្នាំឡើងទៅ នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានជូនដំណឹងអំពីក​ម្មវិធីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់ជនបរទេសដែលមានអាយុ៧៥ ឆ្នាំ ឡើងទៅ (កើតមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៦) ដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេលលើសពី៩០ថ្ងៃ។

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានអាយុ៧៥ ឆ្នាំ ឡើងទៅ នេះ នឹងចាប់ផ្តើមការស្នើសុំចាក់វ៉ាក់សាំងពីខែមេសា ដល់មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដែលក្រោយពីការចុះឈ្មោះហើយ កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង នឹងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកស្នើសុំវិញតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយការផ្ញើសារ។

សូមពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូត ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *