ចែករំលែកបន្ទាន់!! ត្រៀមខ្លួនឱ្យរួចរាល់ ចាប់ពីខែមិថុនាទៅ ចេញចូលប្រទេសកូរ៉េ ត្រូវការលិខិត ៣ នេះដាច់ខាត

សេអ៊ូល៖ សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅខ្មែរ ឬត្រឡប់មកកូរ៉េវិញ ត្រូវត្រៀមខ្លួនរៀបចំឯកសារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ទាំងពេលចេញ និងចូលវិញ។ ឯកសារត្រូវរៀបចំមានដូចជា៖

ចាប់ពីទី ១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះទៅ បងប្អូនដែរធ្វើដំណើរទៅខ្មែរត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់មួយចំនួនដើម្បីចូលមកកូរ៉េវិញ៖

#សម្រាប់មុនពេលចេញដំណើរទៅខ្មែរត្រូវរៀបចំឯកសារ៖

재입국허가 신청 (លិខិតបញ្ជាក់ការត្រឡប់មកវិញ) ដើម្បីធ្វើឯកសារនេះ ត្រូវទៅដាក់ពាក្យនៅ 출입국 តាមតំបន់បងប្អូនរស់នៅ ឬ អាចធ្វើនៅព្រលានយន្តហោះកូរ៉េបាន ដោយភ្ជាប់ជាមួយ ID កាត, លិខិតឆ្លងដែន, 통합신청서, 동의서, 사유서។

#សម្រាប់មុនពេលចូលមកកូរ៉េវិញត្រូវរៀបចំឯកសារ៖

자기격리 확인서 (លិខិតបញ្ជាក់ការនៅដោយឡែក) ដើម្បីធ្វើឯកសារនេះ យើងត្រូវទៅដាក់ពាក្យនៅ HRD-Korea ភ្នំពេញ

건강진단서 (លិខិតពិនិត្យសុខភាព) ការពិនិត្យសុខភាពលើកំដៅខ្លួន, ក្អក, ឈឺសាច់ដុំ, សួត។ លិខិតត្រូវចេញពីមន្ទីពេទ្យជាភាសារអង់គ្លេស ឬ ជាភាសាកូរ៉េ បើមិនមានភាសាទាំង២ទេត្រូវបកប្រែជាភាសាណាមួយ ជាមួយនឹង 번역확인서 មួយទៀត

ប្រភព: Hikorea.co.kr

재입국허가 신청 (គម្រូលិខិតបញ្ជាក់ការត្រឡប់មកវិញ)

자기격리 확인서 (គម្រូលិខិតបញ្ជាក់ការនៅដោយឡែក)

건강진단서 (គម្រូលិខិតពិនិត្យសុខភាព)

គម្រូលិខិតបញ្ជាក់ការបកប្រែ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *