ចែករំលែ កផង! សំនួរដែលអ្នកខុសច្បា ប់តែងចង់ដឹង ក្រោយចា កចេញពីកូរ៉េដោយស្ម័គ្រចិ ត្តហើយ នឹងអាចវិលមកវិញបាននៅពេលណា?

សេអ៊ូល៖ ចុះបើខ្ញុំខុ សច្បាប់ តើពេលណាទើបអាចមកកូរ៉េវិញបាន? ?

នេះជាសំណួរដែលបងប្អូ នពលករខ្មែរយើងជាច្រើនតែងចង់ដឹង!! ឥឡូវនេះការិយាល័យបំរើសេវាក ម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ បានធ្វើការប កប្រែនូវខ្លឹមសារចម្លើយពីខាងក្រសួងយុត្តិធម៌កូរ៉េ ដូចខាងក្រោម៖

នាំមកជូ នដោយ ការិយាល័ យបំរើសេវាកម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ?
ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ជនបរទេសដែលបានចុះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េ នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឱ្យចូលមកវិញបាន បន្ទាប់ពីហួសរយៈពេលកំណត់។

• 기간 내에 자진출국하는 미등록체류외국인은 ‘자진출국 확인서’ 출입국에서 발급받습니다.
•ជនជាតិបរទេសដែ លបានចុះបញ្ជីចាកចេញ ដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរយៈពេ លកំណត់ ត្រូវទៅទទួលលិខិតបញ្ជាក់់នៅការិយាល័ យអន្តោប្រវេសន៍។

• 일정기간이 지나면 90일의 단기방문(C-3) 단수 비자를 발급받아 국내에 입국할 수 있습니다.
•បន្ទាប់ពីហួសរយៈពេលកំណត់ អ្នកអាចចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េតាមទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លី រយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ ទិដ្ឋាការ (C-3) ។

• 재입국하고 나서는 하이코리아(www.hikorea.go.kr)를 통해 체류지 신고를 해야 합니다.
•បន្ទាប់ពីបានចូលប្រទេសកូរ៉េម្តងទៀត អ្នកត្រូវរាយការណ៍ពីទីលំនៅរបស់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ (www.hikorea.go.kr) ។

• 불법적인 일을 하지 않고 다시 출국하면, 유효기간 1년과 체류기간 90일의 단기방문(C-3) 복수 비자를 발급받을 수 있습니다
.•ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េតាមកំណត់ ដោយមិនធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ អ្នកអាចទទួលបានទិដ្ឋាការ (C-3) ច្រើនដងសម្រាប់ការស្នាក់នៅរយៈពេល១ឆ្នាំ និង ៩០ថ្ងៃ។

그리고, 고용허가(E-9), 계절근로자(C-4 or E-8), 유학(D-2), 일반연수(D-4), 기업투자(D-8), 관광취업(H-1) 등 비자를 발급받아 한국에 입국할 수 있습니다.
•ហើយអ្នកអាចចូលប្រទេសកូរ៉េដោយមានទិដ្ឋាការដូចខាងក្រោម៖
-តាមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិការងារ (E-9), -កម្មករតាមរដូវកាល (C-4 ឬ E-8), -ទិដ្ឋាការមកតាមប្រព័ន្ធអប់រំ(D-2), -ការបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ ( D-4),
-ការវិនិយោគសាជីវកម្ម ( D-8),-ទេសចរណ៍ (H-1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *