អាជ្ញាធរកូរ៉េអនុញ្ញាតវីសាឱ្យពលករបន្ដធ្វើការបាន ៥០ថ្ងៃទៀតពុំចាំបាច់បន្ដ

អាជ្ញាធរ#គ្រប់បងប្អូនពលករE-9អាចបន្តរយៈពេលធ្វើការ សុពលភាពវីសាបាន 50ថ្ងៃ ទៀតបានទាំងអស់គ្នាជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្តង។
#លក្ខខណ្ឌ : សម្រាប់បងប្អូនដែលដាច់អាណត្តិចន្លោះថ្ងៃទី 14.04.2020~06.30.2020 ទោះជាមកលើកទី១ ឬមកលើកទី២ ទាំងបងប្អូនដែលដាច់៣ឆ្នាំ ឬក៏ដាច់4ឆ្នាំ 10ខែហើយ គឺអាចបន្តរយៈពេលធ្វើការបាន 50ថ្ងៃ បន្ថែមទៀតដូចគ្នា។
#បងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅបញ្ជាក់នៅក្រសួងការងារទេ ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែទៅបញ្ជាក់នៅក្រសួងអន្តោរប្រវេសន៍ ដើម្បីបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅបន្ថែម៥០ថ្ងៃទៀត។
(អត្ថបទដើមពីលោកស្រីចិន្តា)
សូមចុចចូលរួម?? Join (https://t.me/khmerinkorea) ពត៌មានសំខាន់ៗខ្មែរនៅកូរ៉េ
https://t.me/khmerinkorea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *