ស្ថានទូតកម្ពុជាជូនដំណឹងពីការដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ដល់អតីតពលករ-ពលការិនីចប់អាណត្តិ ដែលបានមកកម្ពុជាវិញ

សេអ៊ូល៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអតីតពលករ-ពលការិនីចប់អាណត្តិវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលពុំទាន់បានដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ហើយមានបំណងចង់ដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ សូមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *