ដំណឹងល្អ សម្រាប់និស្សិត! ខែកុម្ភៈ មីនាខាងមុខនេះ កូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ធំៗចំនួន ៣ បើកទទួលពាក្យហើយ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ តាមការចេញផ្សាយរបស់ទំព័រអតីតនិស្សិតខ្មែរនៅកូរ៉េ Korea Alumni of Cambodia បានជូនដំណឹងថា សម្រាប់ខែកុម្ភៈ និងខែមីនាខាងមុខនេះ កូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានអាហារូបករណ៏ចំនួនបីនឹងបើក គឺអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ (KGSP or GKS) អាហារូបករណ៍មូលនិធិទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ និងអាហារូបករណ៍មូលនិធិ POSCO។

សម្រាប់បងប្អូននិស្សិតខ្មែរយើង ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ អាចធ្វើការពិនិត្យតាមបណ្តាអាហារូបករណ៍ទាំងនេះ នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវការនានា ដើម្បីអាចដាក់ស្នើអាហារូបករណ៍ទាំងនេះបាន។

សូមចូលទៅពិនិត្យតាមគេហទំព័រទាំងនេះ៖
– អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ KGSP or GKS៖ (http://www.studyinkorea.go.kr/) (http://www.niied.go.kr/)
– អាហារូបករណ៍មូលនិធិទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ៖ (www.koicacambodia.org)
– អាហារូបករណ៍មូលនិធិ POSCO៖ (www.postf.org)
– អាហារូបករណ៍មូលនិធិ ilwoo Korean Air Scholarship៖ (www.hanjinkal.co.kr)
– អាហារូបករណ៍មូលនិធិ Samsung Dream៖ https://www.sdream.or.kr/main
– អាហារូបករណ៍ Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation៖ (www.hyundai-cmkfoundation.org)
– អាហារូបករណ៍ Chung-Ang University Young Scientist Scholarship៖ (https://oia.cau.ac.kr/main.php)
– អាហារូបករណ៍ Gwangju Institute of Science and Technology៖ (https://www.gist.ac.kr/iadm/fbclid=IwAR1sGO0znyQz4HtztSYazjnGHsNunufKli_ia2BxA9XWqVSLaS2bSSmpjAU)
– អាហារូបករណ៍ University of Science and Tec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *