សូមអបអរសាទរ! ពលករបន្តអាណត្តិការងារកម្ពុជា ១៣ រូប ត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងវិញទៅបំពេញការងារបន្តនៅប្រទេសកូរ៉េ

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចេញដំណើររបស់ពលករបន្តអាណត្តិការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី៣៨២ នាថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ តាមជើងយន្តហោះលេខ OZ 740។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *