[វីដេអូខាងក្នុង] ចែករំលែកគ្នាផង! វិធីនៃការស្នើសុំដាក់ពាក្យដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងបំណាច់ឆ្នាំ

ភ្នំពេញ៖ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញ បានជូនដំណឹងអំពីវិធីនៃការស្នើសុំដាក់ពាក្យដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងបំណាច់ឆ្នាំ ដែលមានខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូខាងក្រោម។

ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងបំណាច់ឆ្នាំ គឺនិយោជកបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការចំណាយចំពោះពលករបរទេសដែលនឹងចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េ។ សូមស្វែងយល់អំពីវិធីដាក់ពាក្យស្នើសុំដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង និងវិធីដែលអាចទទួលបានប្រាក់ធានារ៉ាប់រង។

សូមពិនិត្យមើលវីដេអូសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីឯកសារនិងរបៀបដកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ដោយផ្ទាល់នៅព្រលានយន្តហោះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *