ក្រុងស៊ូវ៉ុន និងក្រុងធំៗ៣ទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានតម្លើងឱ្យជា «ក្រុងពិសេស» ដែលអាចមានស្វយ័តភាព តួនាទីរដ្ឋបាល ធនធានច្រើនជាងមុន

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ក្រុងធំៗចំនួន៣នៅកុរ៉េខាងត្បូង រូមមានក្រុងស៊ូវ៉ុន (수원시), ក្រុងហ្គូយ៉ាង (고양시), ក្រុងយ៉ុងគីន (용인시), និងក្រុងឆាងវ៉ុន (창원시) ដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង១លាននាក់ បានទទួលឋានៈថ្មីជាក្រុងពិសេស (수원특례시)។

ឋានៈថ្មីជាក្រុងពិសេសនេះទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអនុម័ត កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ ឋានៈក្រុងពិសេសនឹងនាំឲ្យក្រុងទាំងនោះមានស្វយ័តភាព និងឋានៈតួនាទី វិសាលភាពធនធានច្រើនបន្ថែមទៀត។

ប្រភព៖ ព្រះតេជគុណ រិន សារ៉ូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *