ចែករំលែកផង!! មកដឹងពីជើងហោះហើរក្រុមហ៊ុន Asiana Airline សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ធ្នូ និងមករាឆ្នាំក្រោយ ដើម្បីស្រួលរៀបចំហោះហើរ

នេះជាការជូនដំណឹងអំពីជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាស៊ានណាអ៊ែរ (Asiana Airline) នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ខែធ្នូ និងខែមករាខាងមុខ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅឬមកកូរ៉េ៖

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា (11월) ~ ខែធ្នូ (12월) ឆ្នាំ២០២០

មួយសប្តាហ៍មានការហោះហើរ ៤ថ្ងៃគឺ៖ ថ្ងៃចន្ទ ពុធ សុក្រ និងអាទិត្យ

នៅក្នុងខែមករា (1월) ឆ្នាំ២០២១

មួយសប្តាហ៍មានការហោះហើរ ៥ថ្ងៃគឺ៖ ថ្ងៃចន្ទ អង្គារ ពុធ សុក្រ និងអាទិត្យ

ប្រពភព័ត៌មានពី៖ ក្រុមហ៊ុន KHMER서비스 និងការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *