ងាយស្រួលមែនទែន! ចង់ស្នើសុំកិច្ចការផ្សេងៗ បងប្អូនពលករខ្មែរយើងឥឡូវអាចស្នើសុំបានតាមគេហទំព័រនេះ ដែលមានជាភាសាខ្មែរយើងទៀត

កូរ៉េខាងត្បូង៖ សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរយើង  ដែលមានបំណងផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរាយការណ៍ការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ដកក្រដាស ៣ខែ រាយការណ៍ការមកលេងស្រុកកំណើត ផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ ឬគោលបំណងផ្សេងៗទៀត ឥឡូវនេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែន ដោយបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតតាមរយៈគេហទំព័រ (www.eps.go.kr) ដែលជាគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្សេងៗរបស់បងប្អូនពលករយើង។ គេហទំព័រនេះក៏មានជម្រើសអាចប្រើប្រាស់បានជាភាសាខ្មែរយើងផងដែរ។

ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី18 ខែវិច្ឆិកា 2020នេះទៅ ពលករបរទេស អាចដាក់ពាក្យតាមអុីនធើណេតដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការ, ដកក្រដាស 3ខែ, រាយការណ៍ការវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញ, រាយការណ៍ចាកចេញទៅលេងស្រុកកំណើត, ផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ តាមរយៈគេហទំព័រ EPS ជាភាសាកំណើតបាន។

ដូច្នេះ សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចខាងលើ អាចអញ្ជើញទៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករដែលនៅជិតបងប្អូន សូមអោយអ្នកគ្រូជួយសម្រួលការងារ ឬ ដកឯកសារទាំងនោះដោយមិនបាច់ទៅក្រសួងការងារក៏បាន។

សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខ 1644-0644 សម្រាប់ភាសាខ្មែរចុចលេខ11 ឬ 02-6900-8021។

គេហទំព័រ EPS ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរភាសាទៅជាភាសាខ្មែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *