ចែករំលែកគ្នាដឹងផង! លេខទូរស័ព្ទប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត (ឌីប្រេសសិន) នៅកូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េខាងត្បូង៖ នៅប្រទេសកូរ៉េមានលេខទំនាក់ទំនងសំរាប់ផ្តល់ប្រឹក្សា ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត (ឌីប្រេសសិន) បញ្ហាទុក្ខកង្វល់ អស់សង្ឃឹម បញ្ហាជិវិតផ្សេងៗ។

សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងជំងឹបាក់ទឹកចិត្ត អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទប្រឹក្សាយោបល់ខាងក្រោម៖

-លេខប្រឹក្សាការការពារធ្វេីអត្តឃាត ?១៣៩៣
-ប្រឹក្សាបញ្ហាជិវិត ? ១៥៨៨-៩១៩១
-ប្រឹក្សាអនិថិជន ?១៣៨៨

អាចទទួលការហៅចូលប្រឹក្សា២៤ម៉ោង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *