វិធានការការពារសុខភាពពីជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងនៅបរទេស ឬដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានដាក់ចេញនូវសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការការពារសុខភាព និងជីវភាពរបស់បងប្អូនពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅបរទេស ឬបានវិលត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញ ក្នុងអំឡុងពេលការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។

សូមបងប្អូនពលករទាំងអស់ ចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះ ដើម្បីការពារខ្លួន និងក្រុមគ្រួសារពីជម្ងឺកូវីដ-១៩ ដ៏កាចសាហាវនេះ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *