ដឹងថាគួរគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលយើងរបៀបម៉េច ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ? តោះមកយល់ពី «ដំណោះស្រាយ ៦០%» ទាំងអស់គ្នា

60% solution ជាវិធីនៃការគ្រប់គ្រងប្រាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Richard Jenkins។ សម្រាប់វិធីនេះ គឺយើងធ្វើការបែងចែកប្រាក់ជា២កញ្ចប់ ដែលមួយកញ្ចប់គឺ៦០%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក និងមួយកញ្ចប់ទៀតគឺ៤០%នៃចំណូលរបស់អ្នក។

៦០%នៃចំណូលរបស់អ្នកត្រូវបានចំណាយទៅលើ committed expenses។ Committed expenses ​រួមមានការចំណាយលើថ្លៃអាហារ, ឈ្នួលផ្ទះ, ថ្លៃទឹកភ្លើង, ពន្ធ,​ ថ្លៃសាលារៀនរបស់កូន ព្រមទាំង subscription service ផ្សេងៗ។ល។

ចំណែកឯកញ្ចប់ ៤០%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកត្រូវធ្វើការបែងចែកជា៤ថែមទៀត​ ដែល៖
ក.១០% ត្រូវសន្សំសម្រាប់ពេលអ្នកចាស់ចូលនិវត្ត
ខ.១០% សម្រាប់ការសន្សំរយៈពេលវែងដូចជាអ្នកអាចទុកប្រើប្រាស់លើចំណាយធំៗដូចជាការទិញឡាន​ឬផ្ទះថ្មី រួមទាំងសម្រាប់ emergency fund ផងដែរ
គ.១០%សម្រាប់ការសន្សំរយៈពេលខ្លីដែលសម្រាប់ការចំណាយមិនទៀងទាត់ដូចជា ដំណើរកម្សាន្តជាដើម
ឃ.១០% សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេង (Fun Money) ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់លើអ្វីក៏បាន

លោក Richard Jenkins បង្កើតវិធីនៃការគ្រប់គ្រងប្រាក់នេះឡើងក៏ព្រោះតែគាត់គិតថាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការធ្វើគម្រោងថវិកាគឺដើម្បីការពារចំណាយច្រើនហួសហេតុ ព្រោះមិនថាអ្នកចាយច្រើនហួសហេតុទៅលើអ្វីក៏ដោយ ចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលអ្នកដទៃ។ មួយវិញទៀត គាត់ក៏បានលើកឡើងថាអ្នកអាចកែតម្រូវតួលេខឲ្យខុសពី៦០%បាន ពោលគឺអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាព និងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នក។

ខ្លឹមសារអត្ថបទទាំងស្រុងពី៖ CamboFinance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *