ចែករំលែកផង! អាហារូបករណ៍ KOICA ថ្នាក់បណ្ឌិតសិក្សានៅកូរ៉េសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ២០២៣ បានបើកហើយ!

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ KOICA ថ្នាក់បណ្ឌិត ទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ KOICA ថ្នាក់បណ្ឌិត ឆ្នាំ២០២១ បានផ្តល់ជូនដល់មន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដេីម្បីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ។
– សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ www.koica.go.kr/khm_en/7882/subview.do?
-រយៈពេលនៃការសិក្សា៖ ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១-ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
ប្រសិនបើមានជាចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចទាក់ទងមកកាន់៖ MoEYS Cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *