ស្ថានទូតកម្ពុជា ជូនដំណឹងអំពីការបង្កើនការរឹតបន្តឹងវិធានការគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុងសេអ៊ូល ដល់កំរិត ២.៥ អនុវត្តពីថ្ងៃទី ៣០ សីហាទៅ

សេអ៊ូល៖ នារសៀលថ្ងៃទី ៣ កញ្ញា ២០២០ នេះ ស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានជូនដំណឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ដែលដាក់ចេញនូវវិធានការណ៍លើកកម្ពស់ក្នុងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពកំរិត ២.៥ (Enhanced Level 2.5 Distancing Rules) នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ដែលនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី ៣០ សីហា ២០២០ កន្លងទៅ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.