ចែករំលែកបន្ដតារាងព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសគ្រប់តំបន់

តារាងព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសគ្រប់តំបន់ ក្នុងការទាក់ទងសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលមានបញ្ហាការងារ ឬវិវាទពាក់ព័ន្ធសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់ពលករបរទេស និងមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសដែលនៅក្នុង ឬក្បែរតំបន់ ដូចមានអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង និងលេខទូរស័ព្ទ។

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *