ចែករំលែក!! រដ្ឋាភិបាលក​ម្ពុជា ធ្វើការកែសម្រួលថ្មីលើលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេស មកកាន់កម្ពុជា ក្នុងបិរការណ៍កូវីដ

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៤ សីហា ២០២០ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេស មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានចំណុចសំខាន់ដូចមានក្នុងលិខិតខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *