ថ្ងៃអាទិត្យនេះ មជ្ឈមណ្ឌលគូមី មានចែកអង្ករ និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗ !! បងប្អូនពលករខ្មែរ ស្រ្តីខ្មែររៀបការប្តីកូរ៉េអាចមកទទួលយកបាក

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសគូមី មានកម្មវិធីចែកអង្កនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងៗ~ដល់បងប្អូនពលករ ស្រ្តីរៀបការ ចាប់ពីម៉ោង១:៣០រសៀល៖

បងប្អូនខ្មែរនៅកូរ៉េទាំងអស់ អាចមកទទួលយកបានតាមការគួរ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *