បងប្អូនខ្មែរយើង ដែលចង់ស្នើសុំសញ្ជាតិកូរ៉េ ត្រូវយល់ដឹង និងត្រៀមនូវឯកសារទាំងនេះឱ្យមានក្នុងដៃរួចរាល់

សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅកូរ៉េ ដែលមានបំណងចង់ស្នើសុំសញ្ជាតិកូរ៉េ គួរស្វែងយល់ពីឯកសារដែលជាតម្រូវការក្នុងការស្នើសុំសញ្ជាតិកូរ៉េមានដូចជា៖

សម្រាប់ ប្រពន្ធប្ដីជាជនជាតិកូរ៉េ ?? ត្រូវរៀបចំឯកសារមាន៖
1. វិញ្ញានប័ត្រមូលដ្ឋាន
2. សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍
3. សៀវភៅគ្រួសារ
4. វិញ្ញាបនបត្រ នៃលំនៅដ្ឋាន
5. ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
6. ឯកសារគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ(អ្នកត្រូវដកកំណត់ប្រាក់បញ្ញើ 30 លានវ៉ុនជាង) …។ល។
7. ឯកសារបញ្ជាក់លំនៅដ្ឋាន (អចលនទ្រព្យចុះឈ្មោះ)

សម្រាប់អ្នកមានកូន ត្រូវរៀបចំឯកសារមាន៖
1. ចំពោះកូនម្នាក់ៗត្រូវមាន វិញ្ញាណបនប័ត្រមូលដ្ឋាន
2. ចំពោះកូនម្នាក់ៗត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារ

សម្រាប់អ្នកមានប្រពន្ធ ឬ ប្ដីជនជាតិបរទេស ត្រូវរៀបចំឯកសារមាន៖
1. លិខិតឆ្លងដែន ច្បាប់ដើម និងច្បាប់ចម្លង
2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់( នៅខ្មែរ)ច្បាប់ដើមនិងចម្លង
3. ការជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់ដើមនិងចម្លង
4. ពាក្យស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ (រូបថតពាក់កណ្ដាលខ្លួន)
5. សេចក្តី ជូនដំណឹងនៃគ្រួសារ
6.សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត
7. ការធ្វើលិខិតថ្កោលទោស

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *