១៩ សំនួរ និងចម្លើយ ងាយៗ សម្រាប់អ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រួលដាក់ចេញនូវនីតិវិធីថ្មីនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ២០២០ កន្លងទៅ។​ ដោយសារនេះជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងទ់ើបចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការ​ ដូចនេះប្រាកដជាមានអ្នកឆ្ងល់ និងមានសំនួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធថ្មីនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងសំនួរចម្លើយ ដែលលោកអ្នកឆ្ងល់ និងចង់ដឹងអំពីការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះ៖

ព័ត៌មានទូទៅ

១. តើអ្វីទៅជាការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន?

=> ការចុះ​បញ្ជីអាជីវកម្ម​តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​គឺជា​នីតិវិធី​នៃ​ការចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​ថ្មី​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​បង្រួបបង្រួម​ និង​ធ្វើ​ឡើង​តាម​អនឡាញ​ទាំងស្រុង​ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

២. តើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះខុសគ្នាពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពីមុនយ៉ាងដូចម្តេច?

=> តាមគោលការណ៍ចាស់ អ្នកត្រូវទៅចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា និងតាមនីតិវិធី​​​ខុសៗគ្នា​។ ចំណែកប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នា និងមិនអាចផ្សារភា្ជប់ ផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគ្នាបាន ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានដដែលៗលើទម្រង់បែបបទ របស់ក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងគ្នា។

សម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីនេះ អ្នកអាចធ្វើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងធ្វើសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាសក្នុងពេលតែមួយបាននៅលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតែមួយ។ ដោយឡែកក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះ ការចុះបញ្ជី ឬសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងស្ថាប័នដទៃ ក្រៅពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ​នឹងតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើតាមនីតិវិធីដដែលរបស់ក្រសួងស្ថាប័នសាមី។ តាមរយៈដំណើរការចុះបញ្ជីថ្មីនេះ ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមួយអាចចំណាយពេលយ៉ាងយូរ ៨ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ខណៈពេលដែលតម្លៃសេវាថោកជាងមុន។ អ្នកក៏អាចទូទាត់សងប្រាក់សេវាទាំងអស់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមអនឡាញដោយប្រើប្រាស់សេវា ABA Pay សម្រាប់អតិថិជនធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) និងតាមកាតឥណទាន ឬកាតឥណពន្ធសម្រាប់អតិថិជនធនាគារផ្សេងទៀត។ ក្រោយការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់ឌីជីថលតាមរយៈថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ។

៣. តើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

=> អត្ថប្រយោជន៍មានដូចជា៖

 • ចំណាយពេលវេលារង់ចាំយ៉ាងយូរ៨ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ
 • លុបបំបាត់ការបំពេញឯកសារដដែល
 • ចំណាយថវិកាតិចជាងមុនច្រើន
 • ទូទាត់ថ្លៃសេវាទាំងអស់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងពេលតែមួយតាមអនឡាញ
 • ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់ឌីជីថលតាមរយៈប្រព័ន្ធ។

៤. តើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម?

=> យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដោយសារ៖

 • បង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នក។
 • ជៀសវាងការផាកពិន័យផ្សេងៗ និងការតម្រូវឱ្យបិទទ្វារអាជីវកម្ម។
 • ទទួលបានការគាំពារតាមផ្លូវច្បាប់។
 • ទាក់ទាញអតិថិជន​ (ក្រុមហ៊ុនធំ) ដែលបញ្ជាទិញក្នុងទំហំធំ ព្រោះគ្មានក្រុមហ៊ុនធំណា ចង់រកស៊ីជាមួយអាជីវកម្មដែលមិនចុះបញ្ជីនោះទេ។
 • ជួយសម្រួលដល់កម្ចីប្រាក់ពីធនាគារ និងការវិនិយោគពីវិនិយោគិន។
 • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និយោជិត​របស់អ្នក។
 • បំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ ក្រោមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជា។

៥. តើមានក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួនប៉ុន្មានចូលរួម?

=> ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មានតែក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួម។ នៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នឹងមានស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចូលរួមផងដែរ។

៥. តើមានភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ណាអាចជួយខ្ញុំក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទេ?

=> មិនមានទេ សម្រាប់ដំណើរការទាំងមូល។ ប្រព័ន្ធ​ថ្មី​នេះ​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​បទ​ពិសោធន៍​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​ល្អ​ជាង​មុន​ និង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ស្នើសុំ​ និង​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ អ្នក​អាច​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​អ្នក​តំណាង​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​ចុះ​បញ្ជី​។តាម​យន្តការ​ចុះ​បញ្ជី​ចាស់​ មាន​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ជួយ​លើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ជួយ​លើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ​ និង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ។ ដោយ​ឡែក​ ភ្នាក់ងារ​ទាំងនេះ​មិន​បាន​ទទួល​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ឬ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ថ្មី​នេះ​ទេ។​

៦. តើមានការិយាល័យរូបវ័ន្តណាដែលខ្ញុំអាចទៅស្វែងរកជំនួយបានទេ?

=> យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនជំនួយតាមរយៈអនឡាញ។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកកាន់ការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ និងទំព័រហ្វេសប៊ុក

អំពីដំណើរការចុះបញ្ជី

៧. តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវភ្ជាប់ក្នុងពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន?

=>  ប្រភេទសហគ្រាសនីមួយៗតម្រូវឱ្យមានឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗគ្នា។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេសក៍

៨. តើឯកសារភ្ជាប់ត្រូវស្ថិតក្នុងទម្រង់ (format) អ្វី?

=> អ្នកអាចស្កេនឯកសារច្បាប់ដើម ហើយបញ្ចូលវាជាឯកសារភ្ជាប់។ ឯកសារភ្ជាប់ត្រូវតែច្បាស់អាចអានបាន និង​ស្ថិតក្នុងទម្រង់ pdf។

៩. ក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន តើខ្ញុំត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរឬទេ ក្នុងកំឡុងឬក្រោយពេលចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន? ចុះម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំវិញ?

=> អត់ទេ។ ប៉ុន្តែ អ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិត និងត្រឹមត្រូវមកកាន់ពួកយើង។

១០. តើខ្ញុំអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែររឺទេ បន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរួចរាល់ហើយ?

=> ប្រសិនបើអ្នកបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សូមចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីពីមុនមក ​ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីនេះ យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដែលត្រូវជម្រាបជូនថា លោកអ្នកមិនទាន់អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកនៅលើថ្នាលថ្មីនេះទេ។ យើងខ្ញុំកំពុងស្វះស្វែងធ្វើការទៅលើមុខងារនេះ។​

១១. តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ថ្នាលថ្មីនេះបានដែរឬទេដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែលបានចុះបញ្ជីមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០?

=> អត់ទេ។ សូមចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីពីមុនមក​ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

តម្លៃសេវា និងការទូទាត់សងប្រាក់

១២. តើត្រូវចំណាយប៉ុន្មានដើម្បីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន?

=>  តម្លៃសេវាមានភាពខុសគ្នាទៅតាមទម្រង់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្រភេទនៃសេវា និងថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតូច មធ្យម ឬធំ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេសក៍

១៣. តើខ្ញុំត្រូវទូទាត់ថ្លៃសេវាបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

=> យើង​ខ្ញុំ​ទទួល​តែ​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​ប្រាក់​អនឡាញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្ន​ យើង​ខ្ញុំ​ទទួល​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​របស់​អតិថិជន​ធនាគារ​ ABA​ និង​តាម​កាត​ឥណទាន​និង​កាត​ឥណពន្ធ​ដូចជា​ Visa, Mastercard, UnionPay ជាដើម។ ពួក​យើង​កំពុង​ធ្វើការ​ទៅ​លើ​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​តាម​ធនាគារ​ផ្សេងៗ​ទៀត។

១៤. តើខ្ញុំអាចទទួលសំណងវិញទេបើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមិនជោគជ័យ?

=> អត់ទេ លុះត្រាតែភាពបរាជ័យក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនោះត្រូវបានបង្កឡើងដោយកំហុសរបស់ប្រព័ន្ធ។

អំពីអាជ្ញាប័ណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រ

១៥. តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្របន្ទាប់ពីបានដាក់ស្នើចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរួច?

=> អ្នកនឹងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់ឌីជីថលក្នុងរយៈពេលប្រាំបីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការក្រោយពីអ្នកបានដាក់ស្នើចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម។

១៦. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតពេលដែលខ្ញុំទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រឌីជីថល?

=> គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ ការ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នេះ​មាន​វិសាលភាព​ត្រឹម​តែ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ និង​មិន​មាន​វិសាលភាព​ទៅ​លើ​ការ​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណជំនាញ​ឡើយ។ អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​ឌីជីថល​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​មាន​សុពលភាព​ហើយ​ ហើយ​អ្នក​អាច​បន្ត​ការ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ជំនាញ​​ផ្សេងៗ​ទៀត​ស្រប​ទៅ​តាម​ភាព​តម្រូវ​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក។ ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍។ បច្ចុប្បន្ន​ នីតិវិធី​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​សាមី​នៅ​ឡើយ​ទេ។

១៧. តើខ្ញុំអាចទៅស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្របោះពុម្ព (Hard Copies) របស់ខ្ញុំនៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែរឬទេ? បើអាច តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះ?

=> អត់ទេ។ អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រឌីជីថលដែលចេញដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់យើងមានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់ហើយ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​បោះពុម្ព​សម្រាប់​គោលបំណង​ផ្សេងៗ​ លោកអ្នក​អាច​ទាក់ទង​ទៅ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធដើម្បី​ធ្វើការ​ស្នើសុំ។

១៨. ក្នុងករណីបាត់ ឬខូចខាត តើខ្ញុំអាចស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្របានយ៉ាងដូចម្ដេច? តើខ្ញុំអាចធ្វើការស្នើសុំតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែរឬទេ?

=> អ្នក​អាច​បោះពុម្ព​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​បាន​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ​ ពីព្រោះ​រាល់​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​ទាំងអស់​មាន​ទម្រង់​ជា​ឌីជីថល។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាត់​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​ឌីជីថល​ អ្នក​អាច​ធើ្វការ​ស្នើសុំ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​បាន។

១៩. ដោយសារតែមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មបែបនេះ តើខ្ញុំត្រូវដាក់តាំងអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ?

=> អ្នក​អាចបោះពុម្ព​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រឌីជីថលដាក់​តាំង​បង្ហាញ​អតិថិជន​ និង​ដៃគូ​រកសុី​របស់​អ្នក​បាន។

ប្រភព៖ គេហទំព័រការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *