ដំណឹងល្អមែនទែន! នៅកូរ៉េខាងត្បូង សំរាប់កុមារដែលមានឪពុកម្តាយខុសច្បាប់​ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងធានាផ្តល់សិទ្ធបន្ថែមទាំងនេះដល់កុមារ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ដំណឹងល្អសំរាប់កុមារដែលមានឪពុកម្តាយខុសច្បាប់​ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានធានាផ្តល់សិទ្ធបន្ថែមដល់កុមារ​ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបាននិយាយកាលក្នុងថ្ងៃពុធនេះថា កុមារដែលគ្មានឯកសា ហេីយឪពុកម្តាយសញ្ជាតិបរទេស ដែលភាគច្រើនស្នាក់នៅទីនេះក្នុងនាមជាជនបរទេសខុសច្បាប់ នឹងត្រូវបានធានាសិទ្ធិកាន់តែច្រើនក្នុងការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងកម្មវិធីសុខុមាលភាពផ្សេងទៀត។

រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនូវវិធានការការពារ និងគាំទ្រកុមារទាំងនោះឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងអប់រំ ក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាព ក្រសួង​ គ្រួសារ និងសមភាពយេនឌ័រ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសុវត្ថិភាព។

វិធានការនេះធ្វើតាមការអំពាវនាវដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពរបស់កុមារបែបនេះ ដោយសារពួកគេត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងសេវាសង្គម។ ក្រសួងយុត្តិធម៌ប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនរបស់ពួកគេមានចំនួន 3,400នាក់ ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េ (NHRCK) និងក្រុមពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសន្មតថាតួលេខជាក់ស្តែងគឺប្រហែល 20,000នាក់។
ជាការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសគោលការណ៍មួយកាលពីខែមេសា ដើម្បីផ្តល់ឋានៈស្របច្បាប់ដល់កុមារ និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន។ ប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលពិបាកសម្រាប់កុមារ និងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេក្នុងការជួយ កុមារត្រូវតែកើតនៅប្រទេសកូរ៉េ ហើយបានរស់នៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់ 15 ឆ្នាំ កុមារត្រូវតែបានបញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាមុនថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021។ ឪពុកម្តាយត្រូវបង់ថ្លៃផាកពិន័យសម្រាប់ការស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស ហើយពួកគេត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនៅពេលកុមារក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យ។

NHRCK បានស្នើសុំឱ្យក្រសួងយុត្តិធម៌កែលម្អគោលនយោបាយនេះ ដោយនិយាយថា វានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កុមារប្រហែល 500 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមកុមារដែលគ្មានឯកសារប្រមាណ 20,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។​ ក្រោមវិធានការថ្មី ច្បាប់ស្តីពីអនុវិទ្យាល័យ នឹងត្រូវបានកែសម្រួល ដើម្បីធានាការអប់រំនៅវិទ្យាល័យ សម្រាប់កុមារដែលគ្មានឯកសារ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំបឋម និងមធ្យមសិក្សាជាកាតព្វកិច្ច ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាល័យតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមពីនាយកសាលា។
អាជ្ញាធរអប់រំក៏នឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជំនួយបន្ថែម រួមទាំងអាហារូបករណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាលភាសាកូរ៉េផងដែរ។

ខណៈពេលដែលកុមារដែលគ្មានឯកសារមានដែនកំណត់ក្នុងការទទួលបានការអប់រំ និងសេវាសង្គមផ្សេងទៀតដោយគ្មានលេខចុះបញ្ជីជាតិបរទេស ភ្នាក់ងារបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាល​ នឹងជួយ​ ណែនាំលេខចុះបញ្ជីបណ្តោះអាសន្នដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេ ការប្រើប្រាស់កន្លែងសុខុមាលភាព និងការចូលរួមក្នុងការប្រឡងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ។
យោងតាមច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្ន មន្ត្រីរាជការក្រៅពីបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពសាធារណៈ មានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍អំពីជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់អាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ មន្ត្រីរាជការនៅតាមអង្គការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសុខភាពរបស់កុមារក៏នឹងត្រូវបានលើកលែងពីកាតព្វកិច្ចផងដែរ ដូច្នេះឪពុកម្តាយ និងកុមារដែលមិនមានឯកសារនឹងមិនត្រូវរាយការណ៍នោះទេ​ ។

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងអប់រំ បានឱ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមកុមារដែលមិនបានចុះឈ្មោះប្រមាណ 20,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ មានតែ 3,196 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងវិទ្យាល័យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មួយភាគរយតូចជាងនេះ មានតែកុមារ 10 ភាគរយ ឬ 315 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការអប់រំនៅវិទ្យាល័យ ដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំជាកំហិត ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការអប់រំជាមូលដ្ឋាន។

រដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះកំណើតសម្រាប់ទារកទាំងអស់ដែលកើតនៅទីនេះពីឪពុកម្តាយមានសញ្ជាតិបរទេស ដើម្បីពួកគេអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់អត្តសញ្ញាណបាន ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នពួកគេខ្វះលេខចុះបញ្ជីស្នាក់នៅបរទេសក៏ដោយ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *