សេចក្ដីជូនដំណឹងពីចុះ​ឈ្មោះចូល​រៀនផ្សារ​ដែក

ទៀត​ហើយ  ថ្ងៃ​ទទួល​ពាក្យ ចាប់ពី  ខែ4 ថ្ងៃ​ទី​១៩ ទៅ ថ្ងៃ​ចូល​រៀន ចាប់ពី  ខែ​៥ ថ្ងៃ​ទី​១០ រហូតដល់ ខែ៧ ថ្ងៃ​ទី​១២  បញ្ជាក់ ការ​ចុះឈ្មោះ មាន​កំណត់ បើ​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍  សូម​ទំនាក់ទំនង មក​លេខទូរស័ព្ទ  1899-5002   +3  ឬ អញ្ជើញ​មក​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ទាល់  យើងខ្ញុំ  និង រៀបចំ ចុះឈ្មោះអោយបាន សូម​អគុណ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *