អ្នកដាំស្លឹកក្រូចសើចត្រូវប៉ាន់ហើយ! ក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro (Cambodia) កំពុងប្រកាសស្វែងរកស្លឹកក្រូចសើច ដើម្បីនាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូង

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro (Cambodia) Co. Ltd កំពុងត្រូវការប្រមូលទិញស្លឹកក្រូចសើចសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស បើមានសហគមន៍កសិកម្ម ឬប្រជាកសិករណាដែលមានផលិតផលលក់ អាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ 016 888 646 / 087 888 591

?ឬអាចផ្ញើអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទមកកាន់ផេកខាងក្រោមនេះ

https://www.facebook.com/Hyundai-Agro-Cambodia-CoLTD-951081565028089/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *