រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអនុវត្តការរឹត​បន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអនុវត្តការរឹត​បន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជា​របស់ជនបរទេស​ជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
———
The Royal Government of Cambodia extends the enforcement of temporary entry restrictions into Cambodia for foreigners until further notice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *