អ្នកលេងផ្លូវកាត់ធ្វើប័ណ្ណបើកបរពីខ្មែរ មិនទៅប្រឡងដោយផ្ទាល់ ប្រយ័ត្នផង ស្ថាប័នជំនាញទាំងនៅខ្មែរ និងកូរ៉េមិនទទួលស្គាល់ ហើយអាចប្រឈមផ្លូវច្បាប់ទៀត

📣📣 សមជម្រាបជូនបងប្អូនមេត្តាជ្រាបថា សម្រាប់ប័ណ្ណបើកដែលធ្វើថ្មី ដោយពុំមានវត្តមានរបស់សាមីខ្លួនទៅប្រឡងដោយផ្ទាល់ គឺនឹងមានបញ្ហាហើយ គឺស្ថាប័នជំនាញទាំងរបស់កម្ពុជា និងកូរ៉េ នឹងមិនមានការទទួលស្គាល់នោះទេហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរនឹងអាចប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ទាំងកម្ពុជា និងកូរ៉េ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *