ត្រៀមខ្លួនឱ្យបានរួចរាល់! កូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ផ្តើមបើកទទួលពលករបរទេសថ្មីសរុបដល់ទៅជាង ៧ ពាន់នាក់ឯណោះ

សេអ៊ូល៖ តាមរយៈការជូនដំណឹងពីប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរ និងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ការទទួលពលករថ្មី ឬអនុញ្ញាតផ្ដល់ការងារ ចេញជូនសរុបចំនួន 7,552+ នាក់ មានតាមវិស័យដូចជា៖

១. ផ្នែកឧស្សាហកម្ម (제조업) ចំនួន 6,026+ នាក់ (명)
២. ផ្នែកកសិកម្ម (농,축산업) ចំនួន 530+ នាក់ (명)
៣. ផ្នែកសំណង់ (건설업) ចំនួន 456+ នាក់ (명)

? វិស័យកសិកម្ម និងសំណង់ ថ្ងៃទី 29, 30 ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020
? វិស័យឧស្សាហកម្ម ថ្ងៃទី 02, 03, 06, 07 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020

*បញ្ជាក់ចំនួននេះអាចប្រែប្រួលតាមលទ្ធផលជាក់ស្តែង!

ពត៌មានលំអិតនឹងជំរាបជូនតាមក្រោយតាមរយៈ www.eps.go.kr ??

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *