សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់គណកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាល​ និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស

គណកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាល​ និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស​ ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនបេក្ខជនប្រឡងជាប់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បេក្ខជនដែលត្រូវមកចុះកិច្ចសន្យាការងារនៅ គ.ប.ប.ព.ប សូមអញ្ជើញមកតែសាមីខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់មានអាណាព្យាបាល ឬអ្នកធានាអះអាងមកជាមួយទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *